Nederlandse tekst:  

Zangeres Grytsje Kingma uit Sintjohannesga schrijft en zingt haar eigen Friese liedjes en treedt daarmee op in Friesland en soms daarbuiten. Haar zang begeleidt ze meestal op gitaar, afgewisseld met begeleidingsbanden (met onder andere piano,gitaar, viool, fluiten).

Een optreden van Grytsje Kingma is altijd uniek!

Friese muziek die het hart raakt.

Sjongeres Grytsje Kingma út Sint Jânsgea skriuwt en sjongt har eigen Fryske lieten en treedt dermei op yn Fryslân en somtiden dêrbûten. Se begeliedt har sang meastentiids op gitaar ôfwiksele mei begeliedingsbannen (mei ûnder oare piano, gitaar, fioele en fluiten). Inkeld brûkt se ris lietteksten fan oaren, of besteande meldijen. Nostalgysk, gefoelich en bytiden mei in knypeach.

In optreden fan Grytsje Kingma is altyd unyk! 

Fryske muzyk, dy't it hert rekket!

Oer Grytsje

Grytsje Kingma út Sint Jânsgea sjongt al har hiele libben, mar is sûnt 2009 as solosjongeres aktyf. Dêrfoar song se yn ferskillende koaren en sjonggroepen, of as sjongeres by in band en yn in muzyktrio. Ek liet en lit se as diriginte ferskate koaren sjonge. De Fryske taal hat se fan hûs út meikrige en in liettekstekursus by Tresoar yn 2008 wie krekt it setsje dat se nedich hie om de Fryske poadia op te sykjen. Yn 2010 ferskynde har earste cd, de cd 'Wjerlûd' en it jier dêrop wie it al tiid foar in twadde, de cd 'Wytfear'. Beide cd's binne yntusken folslein útferkocht. Se luts in soad op mei dichter en oersetter Atze Bosch fan it Hearrenfean. Oant syn ferstjerren yn 2011 hiene se hast deistich kontakt oer gedichten, oersettingen en lietteksten. De tredde cd 'Sjong in nij liet' is dan ek in muzikaal earbetoan oan Atze Bosch. Op dizze skiif steane kristlike lieten dy't allegearre troch Atze Bosch oerset binne en dy't troch Grytsje en muzikanten Wil van Eekeren, Jan Bartlema, Lars Mulder en Lammert van der Leij op nije wize útfierd binne.


Ek is fan har hân ferskynd de bondel 'Tûzen dagen', mei goed 50 lietteksten en gedichten.  Njonken de optredens as Fryske trûbadoer jout Grytsje lieding oan it koar 'Zingen voor je leven Heerenveen, en oan de Bedside Singers in oprichting Wolvega/Heerenveen. Op fersyk jout se workshops 'Stemexpressie'. Sjonge en muzyk rinne as in reade tried troch har libben. Grytsje is troud mei Jelle en se hawwe tegearre trije bern, trije oantroude bern en fjouwer bernsbern. 


De Fryske taal leit har nei oan it hert en de rykdom fan it Frysk bringt se yn har teksten en suvere sang ta utering.

Eardere optredens: 

Inkelde lietteksten fan Grytsje 

Doarp fan doe   (Dorp van vroeger)


’k Lit jim graach ris sjen

wêr’t ik wenne as bern

yn in doarpke yn Fryslân

by de see, op ’e klaai.

Dêr ha ’k praten leard,

yn dat plakje fan neat,

dêr socht ik yn it libben myn wei.

Op it âlde skoalplein

binne hiel wat stappen lein

tichteby de fûgels en de greide.

’t Wie in oare tiid,

mar it makket my bliid,

’k nim dat byld yn myn hert altyd mei.

 


Moarns betiid op ’e dyk

hearden wy al muzyk:

want dêr fluite de molkboer,

dy kaam doe noch oan ’e doar;

’t lêste nijs brocht er ek,

eefkes prate by ’t stek,

elk tocht doe sa goed om elkoar.

Ek al wie der fertriet,

’t libben song syn eigen liet,

yn ús wrâld wie inkeld plak

foar fleur en boartsjen.

Koene wy dat sa sjen?

Och, wy wiene ommers bern,

’k nim dat byld yn myn hert altyd mei.

 

Mar no hjoeddedei

fyn ik net mear de kaai

nei it libben fan doe,

sûnder soargen of noed.

Alles moat hjoed sa fluch,

it ferfljocht yn in sucht,

wat wie it dan eartiids dochs goed.

’k Fyn dy sfear fan doe net mear,

dat docht my fan binnen sear,

om te sjen hoe’t alles sa feroare.

Yn dat doarp op ’e klaai

naam de tiid alles mei,

is dat byld yn myn hert dan ek wei?

 

Kom ik dêr werom,

sykje ik der wol om

mar ik fyn net it doarpke,

dêr’t ik boarte as bern

Want dy tiid is foarby,

it docht jim grif gjin nij

dat âlde gie ommers ferlern.

Der is neat dat my bynt,

want it is sa lang ferlyn,

sels de huzen en de strjitten lykje lytser.

Mar myn bernewrâld

sit foargoed yn myn ûnthâld,

’k nim dat byld yn myn hert altyd mei.


Grytsje Kingma 

 

 


Stil gebed


Soms is ’t krekt as kinst net fierder,

fielst dy wurch, ferslein, ferlern,

wurdt de lêst dy hieltyd swierder,

woest wol skûlje as in bern.

Bisto yn dy striid allinne,

fjochtest mei dysels it meast.

As der swierrichheden binne,

wêr fynsto dan help en treast?

 

Bisto wurch en út ’e liken

fan gewraksel om ’e nocht,

docht it elke kear wer bliken

dat gjin mins dyn pine sjocht,

dan meist yn dat lijen witte:

alle soargen, noed en lêst

kinsto earne achter litte -

yn gebed fynst wol wer rêst.

 

Sykj’ in plak, stil en ferlitten

en doch dêr dyn hannen gear,

bliuw dêr mar wat rêstich sitten

en do fielst gjin wurgens mear.

Yn dyn hert bisto ferromme,

’t wurdt wer ljochter lang om let.

En wer nije krêften komme -

inkeld troch sa’n stil gebed.

 

 

 

Grytsje Kingma

Wêrst ek bist    (Waar je ook bent) 

 

Wêrst ek bist, wêrst ek giest,
withoefier, asto mar witst,
datsto by my bist,
datsto yn myn wêzen sitst.

 

Elke dei rinsto mei,
want do bist mei my op wei,
altyd giesto mei,
yn myn hert bist noait by my wei.

 

Ek al fiel ik my soms skjin ynein,
do giest mei it hiele ein…

 

Wêr’t ik rin, wêr’t ik gean,
ek as ’k hast net fierder kin,
oeral wêr’t ik bin,
silsto altyd neist my stean.

 

 

Grytsje Kingma

Aginda 2023 en 2024

2023

11 oktober: Mariënbosch, it Hearrenfean, jûn oer 'Palliatieve zorg'


19 oktober: Theresiahuis, De Jouwer, jûn oer 'Palliatieve zorg'


11 novimber: It Hearrenfean, Sikehûs de Tjongerschans, optreden mei it koar 'Zingen voor je leven Heerenveen', om 14:30 oere


18 novimber:

Tsjom, Martenahiem, 14.30 oere, Fryske middei


19 novimber:

It Hearrenfean, workshop BSS, besletten groep


2 desimber:

Famyljejubileum, besletten optreden


9 desimber:

Posthuistheater It Hearrenfean, finale FeRstival (dielname yn de sjuery)


2024

 

8 jannewaris:

It Hearrenfean, De Rinkelbom, 10.00 oere, 'Verhalen uit de samenleving'


24 jannewaris:

Oerterp, MFC De Wier, PCOB, Fryske middei om 14.00 oere 


26 jannewaris:

De Jouwer, 't Haske, 't NUT: Fryske jûn


15 febrewaris:

Terkaple, MFS, âldereinmiddei, fanôf 14.00 oere

 

Eardere optredens

Fanôf 2009 stiet Grytsje as Fryske trûbadoer op de planken. De poadia binne hiel ferskillend, fan Fryske kriten om utens oant frouljusferienings, fan âldereinhuzen oant tsjerketsjinsten, fan songfestival Liet oant boekpresintaasjes, om mar ris wat te neamen. Hjirûnder stiet in wiidweider opsomming.


Se slút graach oan by wat der spilet en jout sa in unike toansetting by in feest of oar barren. Dus se makket in spesjale tekst foar in jubileumliet, of in liet oer in boek dat presintearre wurdt.  By tsjerketsjinsten wurdt der altyd gearwurke mei de foargonger of tariedingsgroep, sadat it tema fan de tsjinst moai út 'e ferve komt. Inkeld is it ek wolris oarsom, dan wurdt it tema fan in tsjinst ûntliend oan lietteksten dy't Grytsje oandraacht.

Koartsein, yn oerlis is der altyd in unyk en passend programma gear te stallen.


Ek hat Grytsje optredens jûn tegearre mei oaren, bygelyks fioelist Rob Faltin, pianist Lars Mulder en multi-ynstrumentalist Wil van Eekeren. En se hat in kear as 8 har optredens dien mei ferhaleferteller Johan Veenstra, wat ek in bysûnder kombinaasje is fan Fryske muzyk en Stellingwarver verhaelen. Op fersyk is dizze kombinaasje noch hieltyd mooglik, en ek Rob en Wil kinne as it sa útkomt yn it programma ynpast wurde.


Grytsje hat bygelyks optreden by:

Fryske kriten om utens yn Haarlim, Leiderdorp, Assen, Sleen, Utrecht.

Fryske kriten yn Fryslân yn Trynwâlden, it Hearrenfean, Burgum.

PCOB of KBO, âldereinbûn te Boalsert, it Hearrenfean, De Jouwer, Snits.

Soos, âldereinkommisjes, yn û.o. Sint Jânsgea, Aldehaske, Wytmarsum, Burgum.

Zonnebloem-middeis, 'Dag van de ouderen', soarchsintra, ferpleechhuzen Bloemkamp en Ielânen.

Jierdeisfeesten of houliksjubilea rûnom yn Fryslân.

Tsjochkonserten en Tsjongjûnen (organisearre troch de feriening Tsjoch).

Omrop Fryslân, by it programma Noardewyn live (yn 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 en 2023)

Radio Spannenburg.

Jiergearkomsten KFFB yn Ljouwert (2013, 2023).

Krúspuntdagen (2012, 2017 en 2023).


Meiwurking oan tsjinsten wiene der ûnder oare yn:

Frysk Oekumenysk Wurkferbân  Hjelbeam, Hantumhuzen, Hegebeintum.

PKN Aldskoat, Easterein, Broek, Burgum, Himmelum, Jobbegea/Skuorregea.
NGK It Hearrenfean.

Nim kontakt op fia e-mail

Stjoer in e-mail mei jo fraach of opmerking. Grytsje antwurdet sa gau mooglik. Se jout fia de mail dan har telefoannûmer, as it gaadliker is om mûnling oerlis te hawwen of ynformaasje te krijen. It e-mailadres is:

info@grytsjekingma.nl